La FUNDACIÓ COLLSEROLA es va constituir per a la creació i el sosteniment de centres educatius d'acord amb els principis de pluralisme, laïcitat, catalanitat, els valors universals i la iniciativa social. En formen part l'escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, l'escola Avenç i l'escola Ramon Fuster.
FUNDACIÓ COLLSEROLA
Passeig Sant Gervasi, 83-85    Tf.93 417 53 73
08022 BARCELONA      fundacio@fundaciocollserola.cat
Nou projecte de millora de la competència en llengua anglesa dels alumnes.
Participació dels alumnes de 1r de batxillerat en una conferència de les Nacions Unides.
"Es pot educar el futur?" nova edició de les Reflexions a l'escola.
L'activitat a les escoles de la Fundació Collserola comprèn l'Activitat Docent, les Activitats Complementàries, les Activitats Extraescolars i els Serveis.